Khóa học này là để hướng dẫn sử dụng eLearning cho Giảng viên và sinh viên trường CDXD2. Mục tiêu của khóa học là hướng dẫn GV sử dụng thành thạo các công cụ và chức năng: Tạo bài giảng, upload tài liệu, tạo các câu hỏi thi và tạo bài thi. Đồng thời, khóa học cũng hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống elearning để học tập và thi online trên hệ thống này.

Khóa học này hướng dẫn Giảng viên ( G.V ) sử dụng eLearning trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM.  Mục tiêu của khóa học là hướng dẫn G.V sử dụng thành thạo các chức năng và công cụ của hệ thống eLearning.